Een slimme zet bij het verduurzamen van de woningVoor opdrachtgever en opdrachtnemer arrow
arrow

Algemene voorwaarden


Woning Verduurzamingsadvies diensten

Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing daar waar verwezen wordt naar de website van triplehomesolutions.nl 


Artikel 1. Definities

1. Opdrachtnemer: Triple Home Solutions, geregistreerd bij Kamer van Koophandel Apeldoorn onder het nummer 75780240
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

Artikel 2. Algemeen

1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing daar waar verwezen wordt naar de voorwaarden op de website van triplehomesolutions.nl

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6- Voor offertes aangeleverd door triple home solutions geldt dat de voorwaarden van betreffende aanbieder van toepassing zijn, triple home solutions kan op geen enkele wijze aangesproken worden voor de inhoud hiervan. 
7- Partijen die op basis van aangeleverde gegevens door triple home solutions een aanbieding doen hebben een onderzoeksplicht, triple home solutions is niet aansprakelijk voor afwijkingen.  

Artikel 4. Honorarium

1. De hoogte van het honorarium wordt, in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, vastgesteld of vloeit voort uit het gebruikelijke tarief ,vermeerderd met een eventuele indexering, en is in euro’s, exclusief B.T.W. alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
2. Eventuele wijziging in het honorarium voor opdrachten met een langere looptijd of opeenvolgende opdrachten worden door opdrachtnemer één maand van te voren aan de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld. Opdrachtgever heeft het recht om de verhoging van het honorarium te weigeren en de opdracht te beëindigen met ingang van de datum, waarop de verhoging van het honorarium van kracht zou zijn geworden.
3. Facturering van het honorarium, vermeerderd met voorschotten en declaraties van derden, geschiedt maandelijks, na afloop van iedere kalendermaand, op basis van voortschrijding van de werkzaamheden.
4. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals B.T.W. , die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
5. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Indien een afspraak niet binnen 24 uur door of namens de cliënt of vanwege de opdracht is geannuleerd, dan wordt de gereserveerde tijd tegen het overeengekomen tarief in rekening gebracht.
7. Indien bij de overeenkomst géén betalingstermijn(en) is/zijn vastgesteld, dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze of de in de overeenkomst vastgestelde betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie op ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
8. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag
9. Het honorarium van derde partijen valt onder de voorwaarden van betreffende aanbieders. 

Artikel 5. Overeenkomst

1. De opdracht c.q. overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen als opdrachtgever bevestigd zich akkoord te verklaren met de uitgebrachte offerte. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtgever, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. De bevestiging is gebaseerd op door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Een deelopdracht dient bij voorkeur schriftelijk te worden overeengekomen, met verwijzing naar een deel van de offerte, dat van toepassing is.
2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
3. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd of activiteit is gegeven.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
3. Opdrachtnemer bepaalt op welke wijze de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzing van de opdrachtgever omtrent uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
4. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
5. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2; 7:408 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
7. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan opdrachtnemer en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd. Daarnaast zal opdrachtnemer eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door opdrachtnemer zelf zijn geschreven) betreffende de opdracht niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht

1. Als bij de uitvoering van een opdracht blijkt dat zich omstandigheden voordoen die een gewijzigde aanpak of uitvoering vergen, dan kan wijziging van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben de plicht deze omstandigheden tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele kosten te bespreken.
2. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
3. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
4. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
2. Bij alle opdrachten is voor een juiste beeldvorming een zo groot mogelijke openheid in informatie noodzakelijk. Opdrachtgever verplicht zich tot het verschaffen van alle informatie, die naar de mening van opdrachtnemer in alle redelijkheid gewenst is om tot een juist oordeel te komen over de gegeven situatie. Voorts zal opdrachtgever bij de opdracht betrokken functionarissen op de hoogte stellen van de opdracht en hen medewerking opdragen.
3. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

Artikel 9 – Gegevensbeleid

1. Triple Home Solutions verwerkt (verzamelt en gebruikt) persoonsgegevens om diensten conform overeenkomst aan opdrachtgever te leveren. Triple Home Solutions gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over het gegevensbeleid van kunt u de privacyverklaring raadplegen. De privacyverklaring is op de website van Triple Home Solutions inzichtelijk (https://www. triplehomesolutions.nl/privacy-verklaring.alsmede opvraagbaar per E-mail.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 11. Opzegging

1. Beide partijen kunnen, na aanvang van de werkzaamheden, de Overeenkomst éénzijdig schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
4. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, of indien opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de opeisbare vorderingen niet worden voldaan.
2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever/derden tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, of indien opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de opeisbare vorderingen niet worden voldaan.
3. Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
4. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
5. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
8. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. (zie punt 7)
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd (Art. 6:119 BW). Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.
7. Voor alle particuliere adviesdiensten geldt dat betaling vooraf of direct tijdens bezoek wordt voldaan. 

Artikel 14. Reclames en onderzoek

1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijke reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (Betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15. Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.
2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer staat in voor een goede kwaliteit van haar werkzaamheden. Het (uiteindelijke) resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren, die buiten de invloed van opdrachtnemer vallen. Opdrachtnemer kan derhalve géén garanties geven m.b.t. te verwachten resultaten van de door haar verrichte onderzoeken, adviezen uitgevoerde opdrachten enz. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Ook voor overmacht of onvoorziene situaties, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, en daaruit voortvloeiende gevolgen is opdrachtnemer niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daarvoor in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder wordt mede begrepen ziekte van de project uitvoerende, stakingen en dergelijke.
3. Aansprakelijkheid voor schade is slechts dan aanwezig, als kan worden aangetoond dat sprake is van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, die vermijdbaar zouden zijn geweest indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap, waarop in de gegeven situatie gerekend mocht worden, in acht genomen zouden zijn.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 50.000,00
6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van het honorarium, verschuldigd voor overeengekomen werkzaamheden. Bij opdrachten met een langere looptijd wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste drie maanden.
7. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is bovendien beperkt tot de schade die aan opdrachtnemer wordt gemeld binnen het jaar na het beëindigen van de opdracht. Latere vorderingen zijn niet meer ontvankelijk.
8. Onder schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de -overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.
11. Schade als gevolg van onjuiste aanlevering gegevens aan derden worden niet geaccepteerd, voor alle aangeleverde gegevens geldt een onderzoeksplicht van betreffende aanbieder. 

Artikel 17. Geheimhouding

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 18. Intellectueel eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de stukken waren bedoeld, of ter kennis aan derden worden gebracht.
3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, waarbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19. Vrijwaring derden

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20. Vervaltermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.
Artikel 21. Contractovername
1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
2. Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 22. Geschillen

1. Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot een oplossing gebracht. Opdrachtnemer neemt hiertoe het initiatief. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan het geschil -bij uitsluiting van andere instanties- worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 23. Klachtenregeling

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden vermeld, vergezeld van een duidelijke omschrijving en toelichting van de klacht(en).

Artikel 24. Toepasselijk recht

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.Ondergetekende verklaart hierbij de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.


Naam :
Adres :
Woonplaats :